காபூலில் கைவிடப்பட்ட போர் வாகனங்களை கலைப்படைப்பாக மாற்றும் கலைஞர்

வன்முறைகளை அடையாளப்படுத்தும் போர் வாகனங்களை கூட அழகிய கலைப்பொருளாக பாவிக்கலாம் என தன் எண்ணோட்டத்தை மாற்றியமைத்து பார்க்கும் எமது எண்ணோட்டத்தையும் மாற்றியமைக்க முயற்சித்திருக்கிறார் இவர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views