ගම්පහ විභාග ශාලා පරීක්ෂකවරියකට කොරෝනා හැදී සිසුන් ගැන තොරතුරු සොයයි

උසස් පෙළ විභාගය පැවති ගම්පහ නගරයේ පාසලක විභාග ශාලා පරීක්ෂකවරියකට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views