ඊයේ දිනයේ දී කොරෝනා ආසාදිතයින් හමු වූ ප්‍රදේශ

යේ දිනයේ දී මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 457ක් වනවා. ඉන් 220 දෙනෙකුම හමු වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්.

වෛරසය ආසාදිත අනෙක් පුද්ගලයින්හමුවූ ප්‍රදේශ වන්නේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය – 183
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය – 16
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 02
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – 02
රත්තනපුර දිස්ත්‍රික්කය – 05
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය -01
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය -01
නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කය- 10
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය – 05
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය – 03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views