2020/21 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා පොහොර මෙට්‍රික්ටොන් 3811.67 ක් මාතර ගොවීන්ට නොමිලේ

2020/21 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා පොහොර මෙට්‍රික්ටොන් 3811.67 ක් මාතර ගොවීන්ට නොමිලේ රජයේ පොහොර සහනාධාර වැඩසටහන යටතේ 2020/21 මහ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views