ශ්‍රී ලංකාවට විදේශීය බලපෑම් එපා’ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කොළඹ අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවය ( වීඩියෝ )

මාධ්‍යවේදියා ::

ශ්‍රී ලංකාවට විදේශීය බලපෑම් එපා’ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද 27 දින කොළඹ අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවය.

The post ශ්‍රී ලංකාවට විදේශීය බලපෑම් එපා’ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කොළඹ අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවය ( වීඩියෝ ) appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 Views