මෙරට සිටින විදේශිකයන්ගේ වීසා කාලය දිගු කරයි

කොවිඩ් 19 වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්තවීම පිළිබදව සලකා බලා දැනට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින විදේශිකයන් ලබාගෙන ඇති සියලුම වර්ගයේ වීසා බලපත් වල වලංගු කාලය දින 60 කින් දීර්ඝ කිරීමට තිරණය කර ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views