මම මගේ ආගම වෙනස් කරගන්න තීරණය කළා

මාෂි මාෂි මාෂි අපෝ එයා ගැන නම් කියල වැඩක් නැහැ. ඇය ගැන ඔබට කියන්න ඇත්තේ එවන් වචන ටිකක් ද. මාෂි ඇතුළෙ සිටින ඇය හමු වූ විට ඇය ගැන කියන්න බොහෝ දේ ඇති බව හිතුණ. කාලෙකට පස්සෙ රංගන ක්ෂේත්‍රයට වෙනස් නමක් වෙනස් කෙනෙක්. මේ ඇය අපට කියූ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views