මධ්‍යම පළාත තුල වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

පවතින කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තිය මධ්‍යම පළාත තුළ පැතිරීම වැලක්වීමට ගත් තවත් පියවරක් ලෙස වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා

The post මධ්‍යම පළාත තුල වාහන ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 Views