පෞද්ගලික අංශයේ සේවක වැ‍ටුප් සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබූ තීරණ

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ඇති වී තිබෙන අර්බුදය හමුවේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ට වැ‍ටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් සේවා යෝජකයන්, සේවක වෘත්තීය සමිති, ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව, කම්කරු අමාත්‍යාංශය සහ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව නියෝජනය කරමින් කාර්යසාධක බලකායක් පත්කර තිබෙනවා.

එම බලකාය විසින් 2020 මැයි මස සිට සැප්තැම්බර් මස දක්වා කාලය තුළ කටයුතු කිරීමට එකඟ වී ඇති පියවරයන් පහත පරිදි වනවා. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views