පානදුර අධිකරණයේ නඩුකටයුතු තාවකාලිකව නවතී

කොරෝනා අසාදිතයකු පැමිණිම හේතුවෙන් පානදුර අධිකරණයේ නඩු කටයුතු තාවකාලිකව නවත්වා ඇතැයි අධිකරණ ආරංචිමාර්ග කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views