දිවුලපිටිය කොරෝනා පොකුර 5,000 පනී / අදට 291 යි

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 291 ක් අද දිනයේ හදුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දිවුලපිටිය කොරෝනා පොකුර 5232…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views