ත්‍රිකුණාමලය සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු වලට දරුණු ප්‍රහාරයක්

ත්‍රිකුණාමලය ප්‍රදේශ කිහිපයක පිහිටි දුරකථන සම්ප්‍රේෂණ කුළුණු දහසයක බැටරි සොරකමක් සිදුව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

21 Views