කොවිඩ් නිසා බලපෑමට ලක්වූ ආයතන වල වැටුප් ගෙවීම ගැන අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණය

ඊයේ පස්වරුවේ රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය මේ සම්බන්ධයෙන් ගත් තීරණය පහත දැක්වේ.

The post කොවිඩ් නිසා බලපෑමට ලක්වූ ආයතන වල වැටුප් ගෙවීම ගැන අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණය appeared first on NewsWire Sinhala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

22 Views