කොවිඩ් ගැන දැනුවත් කරන ස්ටිකර්

කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළක්වීමට අනුගමනය කළයුතු ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ස්ටිකර් ඇලවීමේ වැඩසටහනක් අද හෝමාගම බස් නැවතුම්පලේදි ආරම්භ වුනා

මෙය දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි

The post කොවිඩ් ගැන දැනුවත් කරන ස්ටිකර් appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views