කලවාන රෝහලේ ළමා වාට්ටුව වසා දමයි

කලවාන මූලික රෝහලේ ළමා වාට්ටුව බාරව සිටි වෛද්‍යවරියක ස්වයං නිරෝධානයට ලක් කිරීම හේතුවෙන් රෝහලේ ළමා වාට්ටුව වසා දැමිමට පියවර ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views