කටුනායක – මත්තල අධිවේගී දුම්රිය ව්‍යාපෘතියක් අනුමතවේ

කටුනායක බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපොළේ සිට කොළඹ වරාය නගරය දක්වාත්, කටුනායක සිට මත්තල අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපොළ දක්වාත් විද්‍යුත් අධිවේගී දුම්රිය ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම වෙනුවෙන් ආයෝජන මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබෙනවා.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 Views