ඇමෙරිකාවේ ටෙක්සාස්හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් කාර්යාලයක්

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් කාර්යාලයක් අලුතින් ස්ථාපිත කළ බව විදේශ සබඳතා අමාත්‍යාංශය කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

25 Views