අලුත්කඩේ උසාවිවල වැඩ අත්හිටුවයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය ඇතුළු කොළඹ අධිකරණ කලාපයේ ඇති සියලුම අධිකරණවල කටයුතු ඇඳිරි නීතීය ඉවත් කරන තුරු අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views