අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝගේ ලංකා සංචාරයේ අරමුණ සෝෆා ඇක්සා MCC ගිවිසුම් බලාත්මක කර ගැනීමයි –

මාධ්‍යවේදියා ::

අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝගේ ලංකා සංචාරයේ අරමුණ සෝෆා ඇක්සා MCC ගිවිසුම් බලාත්මක කර ගැනීමයි .

පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ

The post අමෙරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් මයික් පොම්පියෝගේ ලංකා සංචාරයේ අරමුණ සෝෆා ඇක්සා MCC ගිවිසුම් බලාත්මක කර ගැනීමයි – appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views