අද දිනයේ මේ දක්වා ආසාදිතයන් 457 ක්

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 164 දෙනකු අද දිනය තුල හදුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දිනය තුල වාර්තාවූ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 Views