විදේශ රටක නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – යක්කලමුල්ල – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.10.26


The post විදේශ රටක නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංඟුවට – යක්කලමුල්ල – පොලිස් පුවත්| Police News | 2020.10.26 appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views