රත්නපුර ගම් 7 ක් ලොක් ඩුවන්

 

කොවිඩ් – 19 වසංගතය රට පුරා හිස එසවීමට පෙර ආණ්ඩුව යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පටන් ගෙන තිබේ.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 Views