මාධව සහ නදුනිගේ මංගල උත්සවයේ ඔබ නොදුටු ඡායාරූප මෙන්න

ජනප්‍රිය නිවේදකයෙක් මෙන්ම දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් වුණු මාධව විජේසිංහ යුග දිවියට පිවිසුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views