තාවකාලික වාහන බලපත්‍රයෙහි වලංගු කාලය දීර්ඝ කෙරේ

අන්තර්ජාලය මගින් වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ඉල්ලුම් කිරීමේදී වාහන හිමියන් වෙත නිකුත් කරනු ලබන තාවකාලික ආදායම් බලපත්‍රයේ වලංගු කාලය නැවත දැනුම්දෙන තුරු දින 30ක් දක්වා දීර්ඝ කර ඇතැයි දකුණු පළාතේ ප්‍රධාන ලේකම් ආර්.සී. ද සොයිසා මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

The post තාවකාලික වාහන බලපත්‍රයෙහි වලංගු කාලය දීර්ඝ කෙරේ appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 Views