ගාල්ල අධිකරණ සංකීර්ණයේ අධීකරණවල නඩු කල් දමයි

ගාල්ල අධිකරණ සංකීර්ණයේ පිහිටි අධිකරණවල අද (26) දින විභාගයට ගැනීමට තිබූ සියලුම නඩු විභාගයට නොගෙන ඉදිරි දිනවලට කල්තැබීමට ගාල්ල නීතිඥ සංගමයේ ඉල්ලීම පරිදි විනිසුරුවරු කටයුතු කළහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

23 Views