කෝවිඞ් අධි අවධානම් කලාප සිතියම්ගත කරයි. ඔබ ජීවත් වන්නේ අවදානම් කලාපයකද..?

කෝවිඞ් අධි අවධානම් කලාප සිතියම්ගත කරයි.
ඔබ ජීවත් වන්නේ අවදානම් කලාපයකද..?

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය මගින්, කෝවිඞ් අධි අවදානම් කලාප සිතියම්ගත කර තිබේ.
මෙම සිතියම් ගත කිරීමේ දී, වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව සහ නිරෝධායනය සදහා යොමු කර ඇති පිරිස් සංඛ්‍යාව යන කරුණු පිළිබදව අවධානය යොමු කර ඇති බව පැවසේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

67 Views