කොළඹ අධිකරණ කලාපයේ සියලුම අධිකරණවල කටයුතු අත්හිටුවයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය, අභියාචනාධිකරණය අතුළු කොළඹ අධිකරණ කලාපයේ ඇති සියලුම අධිකරණ වල කටයුතු ඇඳිරි නීතීය ඉවත් කරන තුරු අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views