කොටගල නගරයේ වෙළෙඳ සැල් වහයි

කොටගල ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුළ කොවිඩ්-19 රෝගින් දෙදෙනකු වාර්ථා වීමත් සමග කොටගල ප්‍රාදේශිය සභාව මගින් කොටගල නගරයේ වෙළෙඳ සැල් අද (26) සිට තාවකාලිකව වසා දැමිමට පියවර ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views