උසස් පෙළ කඩයිම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ.

පසුගිය වසරේ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කිරීමේ අවම ඉසඩ් ලකුණු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව මගින් මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

පෙර වසරට සාපේක්ෂව නව අධ්‍යයන වර්ෂය (2019-2020) සඳහා සිසුන් දසදහස් පන්සියයක් පමණ වැඩිපුර ඇතුළත් කර ගැනීමට නියමිත අතර ඒ අනුව ඇතුළත් කිරීමට නියමිත සිසුන් සංඛ්‍යාව 41,500ක් පමණ වෙයි. පෙර වසරේ දී ඇතුළත් කරන ලද්දේ සිසුන් 30,000ක් පමණයි.

ඉසඩ් ලකුණු www.ugc.ac.lk යන වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

The post උසස් පෙළ කඩයිම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ. appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views