අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 541 ක්

අද දිනය තුල වාර්තාවන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 541 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ තවත් ආසාදිතයන්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views