சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் “திரியபியச ” எனும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கையளிப்பு!

சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் “திரியபியச ” எனும் வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கையளிப்பு! அம்பாறை மாவட்டம், சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் சமூர்த்தி லொத்தர் நிதியத்தின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் “திரியபியச”சமூர்த்தி விசேட

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views