16 වන කොරෝනා මරණය – කොළඹ 02 න්

 

මෙරට සිදුවූ 16 වන කොවිඩ් මරණය අද වාර්තා විය.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views