ඔබේ ප්‍රදේශය කොරෝනා අවදානම් කලාපයක් නොවීමට නම් ?

මන් ජීවත්වන ප්‍රදේශය කොරෝනා වෛරසය පැතිර යන අවදානම් කලාපයක් නොවීමට නම් මහජනතාව සහ සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් විසින් පිළිපැඳිය යුතු කරුණු ඇතුළත් නිර්දේශයන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views