20 පිළිබඳව ඡන්දය දැන්

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳව ඡන්ද විමසීම මේ අවස්ථාවේදී පැව්ත්වෙනවා.

මේ අවස්ථාවේදී ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යයෙන් ඡන්දය පල කිරීමට නොහැකි වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඡන්දය වාචිකව ලබා ගැනීම සිදු වූවා.

The post 20 පිළිබඳව ඡන්දය දැන් appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 Views