රිෂාඩ් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට ගෙන්වා ගන්න අවසර

අත්අඩංගුවට ගත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාට අද (22) සහ හෙට (23) පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට සහභාගී වීමට අවසර ලබාදී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 Views