මහින්දට කේලාම් කියන්න ගියැයි කැටගොඩ – විමල් එලියෙ වලියක

පත් කළ මන්ත්‍රී ජයන්ත කැටගොඩ මහතා අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාට පාර්ලිමේන්තු ආලින්දයේදී පහරදීමට දැරූ උත්සාහයක් ඒ අසල සිටි මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් මැදිහත් වී වළක්වා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.    Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views