මට්ටක්කුලිය , මෝදර , බ්ලූමැන්ඩල් , ග්‍රෑන්පාස් සහ වැල්ලම්පිටිය යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ සඳහා නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරිනීතිය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.22


The post මට්ටක්කුලිය , මෝදර , බ්ලූමැන්ඩල් , ග්‍රෑන්පාස් සහ වැල්ලම්පිටිය යන පොලිස් බල ප්‍රදේශ සඳහා නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරිනීතිය – ප්‍රවෘත්ති නිවේදන | Helanews | 2020.10.22 appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 Views