පුද්ගලයකු මියගියත් ඔක්ස්ෆර්ඩ් එන්නතේ අත්හදා බැලීම් දිගටම

ඔක්ස්ෆර්ඩ් සරසවියේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා කොරෝනා එන්නත අත්හදා බැලීමේදී පුද්ගලයකු මිය ගියද එම පරීක්ෂාව අත්හදා බැලීම් අඛණ්ඩව…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 Views