පෑලියගොඩින් මාළු මිලදීගත් කළුතර ව්‍යාපාරිකයන්ට උපදෙස්

පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණය වෙත පසුගිය දිනවල මාළු මිලදී ගැනීම සඳහා ගිය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ව්‍යාපාරිකයන්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 Views