ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත සහ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණයක්

COLOMBO (News 1st) – ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත සහ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කර ති‌බේ.

The post ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත සහ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණයක් appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත සහ ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාත නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණයක් appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 Views