දෙහිවල දුම්රියපොළ පාර පොදු වෙළද සංකීරණය වසා දැමෙයි

දෙහිවල දුම්රියපොළ පාර පිහිටි පොදු වෙළඳ සංකීර්ණය අද දහවල් සිට තාවකාලිකව වසා දැමුණා. ඒ කොරෝනා…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views