තෙවැනි වර කියවීමත් තුනෙන් දෙකක බහුතරයකින් සම්මතයි

20වැනි සංශෝධන කෙටුම්පත තෙවැනි වර කියවීමෙන් පසු ඊට පක්ෂව මන්ත්‍රීවරු 156 ක්ද, විපක්ෂව මන්ත්‍රීවරු 65 ක්ද ඡන්දය ලබාදුන්හ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 Views