කොළඹ ප්‍රදේශ 5කට ඇඳිරි නීතිය

මට්ටක්කුලිය, මෝදර, බ්ලූමැන්ඩල්, ග්‍රෑන්ඩ්පාස් සහ වැල්ලම්පිටිය යන පොලිස් බලප්‍රදේශ සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නැවත…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 Views