කොළඹට ඇඳිරි නීතිය පැනවීම ගැන නි. පොලිස්පති පැහැදිලි කරයි


කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ලබන සඳුදා දක්වා ඇදිරි නීතිය පැනවීම ගැන නි. පොලිස්පති  අජිත් රෝහණ මහතා පැහැදිලි කරන වීඩියෝව පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 Views