කොටහේනට 6 සිට ඇඳිරි නීතිය

 කොටහේන පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අද සවස  6 සිට ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views