අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 309 ක්

අද දිනය තුල වාර්තාවූ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 309 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ ආසාදිතයන් 259…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 Views