இரட்டை குடியுரிமையுடையோர் அரச உயர் பதவிகளை வகிப்பதை கொள்கை ரீதியாக எதிர்ப்போம்: உதய கம்மன்பில

அரசியலமைப்பின் 20 ஆவது திருத்தத்தில் சுட்டிக்காட்டிய பல விடயங்களில் இரட்டை குடியுரிமை விவகாரத்தை தவிர்த்து ஏனைய விடயங்களை வெற்றிக் கொண்டுள்ளோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 Views