5000 දීමනාව ලබාදීම – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය .

කොවිඩ් 19 – හේතුවෙන් බලපෑමට ලක් වූවන් සදහා සහන සැලසීම වෙනුවෙන් , මිනුවන්ගොඩ යාගොඩමුල්ල දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාශය හා මිනුවන්ගොඩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 Views