20 කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම ඇරඹෙයි

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යාවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීමේ විවාදය  ආරම්භ වී තිබෙනවා. පනත් කෙටුම්පත…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 Views