20 ஆவது திருத்தம் நாட்டை மீண்டும் இருள் சூழ்ந்த யுகத்திற்கே அழைத்துச் செல்லும் – ராஜித எச்சரிக்கை

சட்டவாக்கத்துறையினதும், நீதித்துறையினதும் அதிகாரங்கள் பறிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றுத்துறைக்கு வழங்குவதால் நாட்டில் அதிகார சமநிலையற்ற தன்மையே உருவாகும்,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 Views